5 Ekim 2013 Cumartesi

Korsan film öperasyonunda 9 yönetmen sorguya çağrıldı

Korsan film operasyonu ünlü yönetmen ve yapımcılara kadar uzandı. Emniyete çağrılan 9 yönetmen ve yardımcısına korsan CD şebekesinin lideriyle nasıl irtibata geçtikleri ve dinlemeye takılan telefon görüşmeleri sorulacak...

İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri­nin iki haf­ta ön­ce ger­çek­leş­tir­di­ği ve Bur­cu Es­mer­so­y’­un ifadeye çağrılmasıyla bü­yük yan­kı uyandıran kor­san CD ope­ras­yo­nu de­vam edi­yor. Ope­ras­yon ün­lü yö­net­men, yö­net­men yar­dım­cı­la­rı ve ya­pım­cı­la­ra ka­dar uza­ndı. 9 yönetmen ve yardımcısı İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne çağ­rı­ldı. Yönetmenlere kor­san CD şe­be­ke­si­nin li­de­ri ol­du­ğu id­di­a edi­len M.S. ile nasıl irtibata geçtikleri ve din­le­me­ye ta­kı­lan  telefon görüşmeleri sorulacak.

SOS­YE­TE­YE CD SER­Vİ­Sİ

Çe­te­nin bir di­ğer li­de­ri Me­tin S’­nin Or­ta­köy, Be­bek, Eti­ler, Emir­gan gi­bi semt­ler­de “sos­ye­te­ye­” CD te­min et­ti­ği, ye­ni viz­yo­na gi­ren film­ler­le il­gi­li me­saj ata­rak bil­gi­len­dir­me yap­tı­ğı po­li­sin tek­nik ve fi­zi­ki de­lil dos­ya­sın­da yer al­mış­tı.

Şifre: At yarışı oynamayın

Kor­san CD so­ruş­tur­ma­sın­da çe­te­nin ken­di ara­la­rın­da yap­tı­ğı il­ginç te­le­fon ko­nuş­ma­la­rı da din­le­me­ye ta­kıl­dı.. Po­li­sin ön­ce­den yap­tı­ğı bas­kın­la­rı ha­ber alan çe­te ele­man­la­rın­dan S. B.’nin kor­san CD ima­lat­ha­ne­le­ri­ni ara­ya­rak “Ba­ba ara­dı. Sez­gi­n’­in ora­da bir şey­ler ol­muş. Bu­gün ya­rın at ya­rı­şı oy­na­ma­yın, bi­zim için sa­kın­ca­lı­” söz­le­ri ya­pı­lan tek­nik ta­kip­ler­de yer al­dı.

‘Korsan almadım’

Operasyon kapsamında emniyete giderek ifade veren Burcu Esmersoy, “Kullanmadığım cep telefonu numaram gözaltına alınanlardan birinin cep telefonundan çıkmış. Ben korsan CD almadım” demişti.

kaynak: bugun.com.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Düşüncelerinizi bizimle paylaşın