21 Eylül 2013 Cumartesi

İpek Üniversitesi'nden Oscar'lık imza

İpek Üniversitesi, Oscar ödüllerini veren vakfın kurduğu University of Southern California (USC) ile eğitim işbirliği anlaşması imzaladı. İpek’in Oscar adayı öğrencileri USC’nin eğitim programından faydalanacak...

İpek Üni­ver­si­te­si bir il­ki da­ha gerçekleştirdi. Os­car ödül­le­ri­ni ve­ren vak­fın kur­du­ğu Uni­ver­sity of So­ut­hern Ca­li­for­ni­a (USC) ile an­laş­ma im­za­lan­dı. USC ile İpek Üni­ver­si­te­si ara­sın­da ya­pı­lan an­laş­ma sa­ye­sin­de Tür­ki­ye­’nin ilk Si­ne­ma Sa­nat­la­rı Fa­kül­tesi­’n­de li­sans, yük­sek li­sans, ser­ti­fi­ka prog­ram­la­rı USC ile bir­lik­te ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Tür­ki­ye’­nin Os­car aday­la­rı USC öğ­ren­ci­le­riy­le ay­nı eği­tim prog­ra­mın­dan ya­rar­la­na­cak.

HOLLYWOOD’DA STAJ İMKANI

An­laş­mayla İpek Üni­ver­si­te­si Si­ne­ma Sa­nat­la­rı Fa­kül­te­si ve İs­tan­bul Si­ne­ma Aka­de­mi­si­’nin tek­nik alt­ya­pı­sı, stüd­yo­la­rı ve film pla­to­la­rı, USC Si­ne­ma Sa­nat­la­rı Fa­kül­te­si ile bir­lik­te ge­liş­ti­ri­le­cek. Böy­le­ce 1880’den be­ri si­ne­ma ala­nın­da öğ­ren­ci ye­tiş­ti­ren US­C’­nin bu alan­da­ki tec­rü­be­le­rin­den ya­rar­la­nı­la­cak.

USC aka­de­mis­yen­le­ri Si­ne­ma Sa­nat­la­rı Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri­ne ders ve­re­cek. Ay­rı­ca İpek Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci ve aka­de­mis­yen kad­ro­su US­C’­de­ki se­mi­ner ve atöl­ye prog­ram­la­rı için Ame­ri­ka­’ya gi­de­cek. Dev an­laş­ma sa­ye­sin­de öğ­ren­ci­ler yaz staj­la­rı­nı Holl­ywo­od’­da ya­pa­bi­le­cek.

ORTAK MÜFREDATLA EĞİTİM

An­laş­ma­yı de­ğer­len­di­ren İpek Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr Ali Fu­at Bil­kan, US­C’­nin si­ne­ma ala­nın­da ta­nın­mış bir üni­ver­si­te ol­du­ğu­nu söy­le­di. Üni­ver­si­te­nin tec­rü­be­le­rin­den ya­rar­lan­mak için iş­bir­li­ği yap­tık­la­rı­nı ak­ta­ran Bil­kan, “US­C’­nin cid­di bir alan bil­gi­si ve tec­rü­be­si var ve si­ne­ma­da çok ba­şa­rı­lı bir üni­ver­si­te. İş­bir­li­ği kap­sa­mın­da or­tak müf­re­dat ge­liş­ti­re­ce­ğiz.  Ay­rı­ca tek­nik alt­ya­pı da­nış­man­lı­ğı ala­rak ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­lar­da bir si­ne­ma pla­to­su ku­ra­ca­ğı­z” de­di.

FİLM İÇİN TA­SAR­LA­NAN KAM­PÜS

Üni­ver­si­te kam­pü­sün­de 8 film pla­to­su­nun ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Bil­kan, şöy­le ko­nuş­tu: “Ü­ni­ver­si­te kam­pü­sü film ya­pı­mı için ta­sar­lan­dı. Si­ne­ma ala­nın­da, dün­ya­nın sa­yı­lı üni­ver­si­te­le­riy­le iş­bir­lik­le­ri­miz de­vam ede­cek.  USC Si­ne­ma Sa­nat­la­rı Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Eli­za­beth Da­ley kam­pü­sü gez­di ve çok et­ki­len­di­ği­ni söy­le­di.”

‘BİRİKİMİMİZİ AKTARACAĞIZ’

İpek Üniversitesi’nin medya alanında büyük bir yatırım yaptığını söyleyen USC Sinema Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr Elizabeth Daley, yapılan çalışmalardan çok etkilendiğini belirtti. Kendilerinin yılların birikimiyle sahip oldukları teknik bilgileri aktaracaklarını ifade eden Daley, kampüs alanının çok iyi şekilde tasarlandığını vurguladı. Daley, “ Sinema çok özel bir alan. Ortaya çıkaracağınız ürün kendi kültürünüze, coğrafyanıza has olmalı. Bu nedenle biz içerik olarak değil teknik olarak destek vereceğiz” dedi.

KURULUŞTAN BERİ BERABERİZ

Dekan Yardımcısı Alan Baker ise Hindistan, Malezya gibi birkaç ülkeyle de anlaşma yaptıklarını aktardı. İpek Üniversitesi ile 1,5 yıldır görüştüklerini kaydeden Baker, “Üniversitenin kuruluşundan beri Türkiye’deki heyetle birlikteydik. Buradaki arkadaşların sinemaya hizmet etmek için nelere ihtiyacı olduğunu gördük ve sürece dahil olduk. İpek Üniversitesi ile çalışacağımız için hem umutlu hem de mutluyuz” diye konuştu.

USC’nin 80 mezunu Oscar aldı

İpek Üniversitesi’nin işbirliği yaptığı University of Southern California’nın mezunlarının 270’inin Oscar’a aday olduğu, 80’inin de Oscar heykelini kazandığı öğrenildi. Mezunlar arasında Yıldız Savaşları’nın yapımcısı George Lucas, kovboy filmlerinin usta oyuncusu John Wayne ve Kill Bill’in oyuncularından Darly Hannah bulunuyor. Üniversitenin 129 Emmy ödülü sahibi mezunu da var.

SELVİ ÇELİK - BUGÜN GAZETESİ
kaynak: bugun.com.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Düşüncelerinizi bizimle paylaşın